Privacy policy.

Gegevensbeschermingsinformatie voor de website windlounge.nl, Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid)

(Versie 3; status 08.12.2021)

Sinds 25 mei 2018 gelden de eisen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in heel Europa.

Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) op de website windlounge.nl in overeenstemming met deze nieuwe verordening (vergelijk artikel 13 DSGVO).

 

Lees onze informatie over gegevensbescherming aandachtig door. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze informatie over gegevensbescherming, kunt u deze te allen tijde naar het onder nummer twee (2.) vermelde e-mailadres sturen.

 

De volgende gegevensbeschermingsverklaringen informeren u over het type en de omvang van de verwerking van zogenaamde persoonlijke gegevens door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid). Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen.

De gegevensverwerking door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) is grofweg in te delen in drie categorieën:

Ten behoeve van de contractverwerking worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid). Als er ook externe dienstverleners bij de uitvoering van het contract betrokken zijn, bijv. logistieke bedrijven of betalingsdienstaanbieders, worden uw gegevens voor zover nodig aan hen doorgegeven.

We gebruiken de gegevens die van u zijn verzameld als onderdeel van de contractverwerking niet voor andere doeleinden dan de contractverwerking.

Wanneer u websites van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) bezoekt, wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw apparaat en onze server. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren.

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG heeft u verschillende rechten die u tegen ons kunt doen gelden. Dit omvat onder andere het recht om bezwaar te maken tegen geselecteerde gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden.

Als u vragen heeft over onze gegevensbeschermingsinformatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf. De contactgegevens vindt u hieronder.

 

 

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.
Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid, Dammstraße 4, 04416 Markkleeberg, Duitsland ("Verantwoordelijk") en voor de volgende websites: windlounge.de, windlounge.nl, jibewear.de, MyWindsurfGadget.de.

De operationeel functionaris gegevensbescherming van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) valt onder de o.g.

Adres, ter attentie van Christopher Jansen / Management / Gegevensbescherming of op christopher@jibewear.de of +4915168809182.

 

Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) of een derde partij, en categorieën van ontvangers.
3.1 Toegang tot onze website / applicatie

Wanneer u onze website/applicatie bezoekt, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt ook zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

het IP-adres van het aanvragende apparaat met internettoegang,

de datum en tijd van toegang,

de naam en URL van het opgehaalde bestand,

de website/applicatie van waaruit toegang is verkregen (referrer-URL), de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat met internettoegang en de naam van uw toegangsprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hieronder vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Op dit punt willen wij u erop wijzen dat wij uit de verzamelde gegevens geen directe conclusies kunnen trekken over uw identiteit en dat wij ook geen conclusies zullen trekken.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de overige hierboven genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

Zorgen voor een soepele verbindingsconfiguratie,

Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit.

De gegevens worden 6 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Verder kunnen we voor onze website zogenaamde cookies, trackingtools, targetingprocessen en social media plug-ins gebruiken. Om welke procedures het precies gaat en hoe uw gegevens hiervoor worden gebruikt, wordt hieronder onder paragraaf 3.4 nader toegelicht.

Als u akkoord bent gegaan met de zogenaamde geolocatie in uw browser of in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat, kunnen we deze functie gebruiken om u individuele diensten aan te bieden die verband houden met uw huidige locatie. Wij verwerken uw op deze manier verwerkte locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. Als u stopt met het gebruik ervan, worden de gegevens verwijderd.

 

3.2 Totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contract

3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van een contract

Het doel van de activiteit van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) is de verkoop op afstand van goederen en diensten en de serieproductie van de aangeboden goederen. In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u. Inclusief:

 

Voornaam Achternaam

factuur- en afleveradres

indien van toepassing, e-mailadres

facturatie- en betalingsgegevens

indien van toepassing geboortedatum

eventueel telefoonnummer

 

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Om uw e-mailadres en/of telefoonnummer te verwerken, zijn wij ook verplicht om een ​​elektronische orderbevestiging te sturen op basis van een vereiste in het Duitse Burgerlijk Wetboek (Artikel 6 Paragraaf 1 Letter c) AVG). Als we uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie 3.3 hieronder), zullen we de gegevens die voor de contractverwerking zijn verzameld, opslaan totdat de wettelijke of eventuele contractuele garantie- en garantierechten zijn verlopen. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de op grond van artikel 6 lid 1 letter c) op grond van artikel 6 lid 1 letter c) vereiste contractuele relatiegegevens gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen in geblokkeerde vorm. Voor deze periode (meestal zes of tien jaar na het einde van het jaar waarin het contract is afgesloten) worden de gegevens uitsluitend opnieuw verwerkt in geval van toetsing door de Belastingdienst.

De volgende gegevensverwerking is ook vereist om het koopcontract te verwerken:

Als u een andere betaalmethode dan vooruitbetaling heeft gekozen, geven wij de benodigde betalingsgegevens door aan een door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder. Voor de afwikkeling van het koopcontract geven wij informatie over uw afleveradres door aan een door ons ingeschakeld logistiek bedrijf. Als u akkoord gaat, sturen wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw telefoonnummer naar het logistieke bedrijf dat wij hebben ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de goederen volgens uw wensen worden afgeleverd. Het logistiek bedrijf zal voorafgaand aan de levering contact met u opnemen om u te informeren over het tijdstip van levering of om de details van de levering met u af te stemmen. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel verzonden en na levering weer gewist.

 

3.2.2 Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietbureaus

Indien nodig controleren wij uw identiteit aan de hand van gegevens van dienstverleners.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) en letter f) AVG. De toestemming daartoe vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van fraudepogingen op onze kosten. De omstandigheid en het resultaat van ons verzoek worden voor de duur van de contractuele relatie in uw klantenaccount of uw gastaccount opgeslagen.

Tijdens het bestelproces controleren wij ook uw kredietwaardigheid zodat wij u alleen de betaalmethoden kunnen laten zien die u kunt gebruiken. Voor dit doel geven we de volgende soorten gegevens door aan zogenaamde kredietbureaus die met ons samenwerken: naam, adres, geboortedatum. De rechtsgrond hiervoor is de onderstaande toestemmingsverklaring in de zin van artikel 6 lid 1 letter a) AVG:

Hierbij ga ik ermee akkoord dat mijn kredietwaardigheid wordt gecontroleerd door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid). Ik ben me ervan bewust dat de verificatie plaatsvindt aan het begin van het bestelproces en dat ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door een verklaring te sturen naar het adres vermeld onder "Contact". De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt. Als u bovenstaande toestemming niet wilt geven, laat het ons dan weten voordat u uw aankoop voltooit of gebruik de mogelijkheid om als gast een bestelling te plaatsen. In dit geval kunnen wij u echter alleen betaalmethoden aanbieden die niet gepaard gaan met een kredietrisico voor Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid). Het feit en het resultaat van ons verzoek worden voor de duur van de contractuele relatie in uw klantenaccount opgeslagen.

Als u al een aankoop bij ons heeft gedaan, kunnen de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, worden aangevuld met zogenaamde scorewaarden. Scoren is het maken van een prognose over toekomstige gebeurtenissen op basis van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f) AVG. Het opstellen van dergelijke prognoses is een legitieme.

Als u al een aankoop bij ons heeft gedaan, kunnen de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, worden aangevuld met zogenaamde scorewaarden. Scoren is het maken van een prognose over toekomstige gebeurtenissen op basis van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f) AVG. Het maken van dergelijke prognoses moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de bovengenoemde verordening. Op basis van de gegevens die over u zijn opgeslagen, wordt een toewijzing gemaakt aan statistische groepen van mensen die in het verleden soortgelijke gegevens hebben ingevoerd. De onderliggende procedure die wordt gebruikt, is een goed onderbouwde, beproefde, wiskundig-statistische methode voor het voorspellen van risicokansen.

 

In het geval van een betalingsachterstand, zullen we de nodige gegevens doorgeven aan een bedrijf dat is belast met het claimen van de claim, als aan de andere wettelijke vereisten is voldaan. De wettelijke basis hiervoor is zowel artikel 6 lid 1 letter b) als artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Het geldend maken van een contractuele vordering moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de tweede bepaling. Als aan de andere wettelijke vereisten wordt voldaan, geven we ook informatie over de betalingsachterstand of eventuele oninbare vorderingen door aan met ons samenwerkende kredietbureaus. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Het hier vereiste legitieme belang vloeit voort uit ons belang en dat van derden bij het verminderen van contractuele risico's voor toekomstige contracten.

 

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende verklaringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG verklaart een dergelijke gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f) principieel voorstelbaar en gerechtvaardigd belang. De duur van gegevensopslag voor reclamedoeleinden volgt geen rigide principes en is gebaseerd op de vraag of opslag noodzakelijk is voor reclamedoeleinden. Bij Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) volgen we ook het principe van het verwijderen van gegevens voor commercieel gebruik na 6 maanden. Zie paragraaf 3.3.3 hoe te handelen bij bezwaar.

3.3.1 Advertentiedoeleinden van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) en derden

Als u een overeenkomst met ons heeft afgesloten, behandelen wij u als bestaande klant. In dit geval zullen we uw postcontactgegevens niet verwerken na het bestaan ​​van een specifieke toestemming dan nodig is om onze service te verlenen. (Verzending van verzendinstructies, factuur, informatie over bestelling en verzending van de goederen via DHL of Deutsche Post)

3.3.2 Op interesses gebaseerd adverteren

We onthouden ons van op interesses gebaseerde en gepersonaliseerde advertenties.

3.3.3 Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en voor de toekomst. Hiervoor is een e-mail of een brief aan de onder 2. genoemde contactgegevens voldoende.

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere verwerking van advertentiegegevens. Wij willen u erop wijzen dat in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar nog tijdelijk reclamemateriaal kan worden verzonden. Dit heeft technisch te maken met de benodigde doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij geen uitvoering zullen geven aan uw bezwaar. Bedankt voor uw begrip.

3.3.4 Verzending nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in-procedure: nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld in het registratieveld, sturen wij u een bevestigingslink . Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst. De verwerking van uw elektronische contactgegevens vindt op dit moment uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt de toestemming die u op deze manier hebt gegeven te allen tijde intrekken voor de toekomst. Hiervoor is een korte kennisgeving per e-mail op het onder 2. vermelde e-mailadres voldoende of kunt u op de knop "uitschrijven" aan het einde van elke nieuwsbrief klikken.

 

3.4 Online aanwezigheid en website-optimalisatie

3.4.1 Cookies - Algemene informatie

Wij behouden ons het recht voor om zogenaamde cookies op onze website te gebruiken. Indien deze cookies persoonsgegevens zijn, worden deze gebruikt op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Ons belang bij het optimaliseren van onze website moet als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde verordening. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct op de hoogte worden gesteld van uw identiteit. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd op uw klantaccount. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Daarnaast gebruiken wij ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid ook tijdelijke cookies, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site nogmaals bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u heeft gedaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Als u een klantaccount heeft bij Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) en bent ingelogd of de functie "aangemeld blijven" activeert, wordt de informatie die is opgeslagen in cookies opgeslagen in uw klantaccount.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van hun doel en is niet voor iedereen hetzelfde.

3.4.2 Shopify

Onze website wordt gehost door Shopify. Shopify plaatst niet-gepersonaliseerde cookies om statistieken over websitebezoeken te verzamelen en aan ons te verstrekken.

Hierbij willen wij u er nogmaals op wijzen dat wij uit de verzamelde gegevens geen directe conclusies kunnen trekken over uw identiteit en hier ook geen conclusies aan zullen verbinden.

3.5 Klantaccount

Om u bij het winkelen zo veel mogelijk gemak te bieden, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount. Het aanmaken van het klantaccount is vrijwillig en is gebaseerd op uw toestemming in de zin van artikel 6 (1) (a) AVG. Na het aanmaken van een klantaccount zijn geen nieuwe gegevensinvoer nodig. Bovendien kunt u de gegevens die over u in uw klantaccount zijn opgeslagen op elk moment inzien en wijzigen.

Naast de gegevens die bij het plaatsen van een bestelling worden gevraagd, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren om een ​​klantaccount aan te maken. Dit wordt samen met uw e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot uw klantaccount. Gelieve uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en in het bijzonder niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruikt wachtwoorden, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Houd er rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u actief uitlogt. U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw klantaccount te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat de gegevens die zichtbaar zijn in het klantaccount niet tegelijkertijd worden verwijderd.

 

3.6 Contactformulier

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. We gebruiken de informatie die u via het contactformulier verstrekt (verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk) uitsluitend voor het verwerken van uw aanvraag. De rechtsgrond hiervoor is zowel uw toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 letter a) AVG als artikel 6 lid 1 letter f) AVG. De correcte verwerking van uw zorgen moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. Als u contact met ons opneemt in verband met een contractuele relatie tussen u en ons, is artikel 6 lid 1 letter b) AVG, d.w.z. deze contractuele relatie, ook de wettelijke basis voor gegevensverwerking. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de hierboven toegelichte gegevens te allen tijde voor de toekomst kosteloos intrekken door een kort bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld onder 1. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot het moment van uw intrekking. Wij willen u er echter op wijzen dat het niet meer mogelijk is om uw verzoek in behandeling te nemen nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. Tenzij er sprake is van een herroeping, worden uw gegevens met betrekking tot het verzoek verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Hieronder leest u hoe wij te werk gaan bij uitoefening van rechten van betrokkenen.

 

3.7 Overzicht van mogelijke ontvangers van uw gegevens

3.7.1 DHL & Deutsche Post AG, DHL Express, UPS, TNT, FedEx

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen en browsergebruikersagenten, fysieke adressen en telefoonnummers van Shopify-account

3.7.2 Shopify

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen en browser user agents

Shopify-account Fysieke adressen en telefoonnummers

3.7.3 Lex Office

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen en browser user agents

3.7.4 Maandag.com

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen

3.7.5 Z-vinnen

Volledige naam en adres voor levering van aangepaste vinnen.

3.7.6 Vloeibare sporten

Volledige naam en adres voor levering van FutureFly-artikelen.

3.7.5 Jumingo

Volledige naam en adres voor levering van goederen. De bestemming en de pakketgrootte zijn bepalend. Voor expresleveringen naar het buitenland en/of langer dan 200cm gebruiken wij standaard Jumingo voor verzending.

3.7.8 Laadboard

Volledige naam, adres en telefoonnummer voor de levering van volumineuze goederen en overmaatse leveringen (> 2m lengte).

3.7.9 Afwerking vinnen

Volledige naam en adres voor levering van aangepaste vinnen.

3.7.10 Point 7 / AV-kaarten

Volledige naam en adres voor levering van Point7 artikelen of AV Boards.

3.7.11 Equipe Trading B.V.

Volledige naam en adres voor directe levering van Unifiber, PLKB, CrossKites, Select Fins, SkyWatch-assortimenten.

3.7.12 Noer Stick

Volledige naam en adres voor directe levering uitgevoerd door NoerStick.

3.7.13 FutureFly-boarden

Aanleveren van klantdossier (naam en bestuur) voor inventarisafstemming. Doorgifte van persoonsgegevens vindt ook plaats in het geval van speciale verzoeken om advies.

3.7.14 GEL Express

Volledige naam, adres en telefoonnummer voor de levering van volumineuze goederen en overmaatse leveringen (> 2m lengte).

 

 

Ontvangers buiten de EU
Met uitzondering van de verwerking beschreven in sectie 3, geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder punt 3 genoemde verwerking zorgt ervoor dat gegevens worden verzonden naar de servers van de aanbieders van tracking- of targetingtechnologieën die in opdracht van ons zijn uitgevoerd. Deze servers bevinden zich in de VS en Canada. De gegevens worden verzonden in overeenstemming met de principes van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

 

 

Uw rechten
 

5.1 Overzicht

Naast het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken, heeft u de volgende aanvullende rechten als aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan:

Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 15 AVG; In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens, op voorwaarde dat deze niet werden verzameld rechtstreeks van jou.

Recht om onjuiste gegevens te corrigeren of om correcte gegevens aan te vullen in overeenstemming met artikel 16 AVG.

Recht op verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens in overeenstemming met artikel 17 DSGVO zolang er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag zijn.

Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 18 AVG als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is maar u weigert deze te verwijderen; de verantwoordelijke heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die door ons over u zijn opgeslagen in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overdragen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

 

5.2 Recht van bezwaar

Met inachtneming van de vereisten van artikel 21, lid 1, AVG, kan tegen de gegevensverwerking bezwaar worden gemaakt om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden die in deze gegevensbeschermingsinformatie worden beschreven, die worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f) DSGVO. In tegenstelling tot het speciale recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden (zie XXX hierboven), zijn wij op grond van de AVG alleen verplicht om een ​​dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang geeft (bijvoorbeeld een mogelijk levensgevaar of zegen Jij). Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) of de functionaris voor gegevensbescherming.

Als u een of meer van de hierboven genoemde rechten van betrokkenen tegen ons doet gelden, zullen wij deze omstandigheid in geanonimiseerde vorm opslaan op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Het feit dat wij bij twijfel ook kunnen aantonen dat uw verzoek naar behoren is opgevolgd, moet worden aangemerkt als een gerechtvaardigd belang in de zin van deze bepaling. Deze anonieme informatie, d.w.z. informatie die niet meer aan uw persoon te herleiden is, wordt niet verwijderd.

De gegevensbeschermingsverklaring van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) is gebaseerd op een sjabloon van de Federal Association of E-Commerce and Mail Order Germany e.V., Friedrichstr. 60, 10117 Berlijn.

gratis verzending vanaf 50€

Wij verzenden gratis vanaf een waarde van 50€. Internationaal verzenden wij gratis vanaf 100€.