Gegevensbescherming.


Informatie over gegevensbescherming voor de windlounge-website.de, de Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid)

(versie 3; vanaf 08.12.2021)

Sinds 25.Vanaf mei 2018 gelden in heel Europa de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Hierna willen we u informeren over de windlounge die wordt geleverd door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid).de informeren over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in overeenstemming met deze nieuwe verordening (zie artikel 13 AVG).


Lees onze informatie over gegevensbescherming aandachtig door.Als u vragen of opmerkingen heeft over deze informatie over gegevensbescherming, kunt u deze sturen naar de nummer twee (2.) opgegeven e-mailadres.


De volgende privacyverklaringen informeren u over het type en de omvang van de verwerking van zogenaamde persoonsgegevens door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid).Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegewezen.kan worden toegewezen.

De gegevensverwerking door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) kan in wezen worden onderverdeeld in drie categorieën:

Ten behoeve van contractverwerking, alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met Jibe Wear RUG (beperkte aansprakelijkheid) noodzakelijke gegevens verwerkt.Zijn er externe dienstverleners betrokken bij de afwikkeling van het contract, b.v.Blogistieke bedrijven of betalingsdienstaanbieders, worden uw gegevens voor zover nodig aan hen doorgegeven.

We gebruiken de van u verzamelde gegevens als onderdeel van contractverwerking niet voor andere doeleinden dan contractverwerking.

Wanneer u websites van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) bezoekt, wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw apparaat en onze server.Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn.De op deze manier verzamelde informatie isAgebruikt om onze website te optimaliseren.

Volgens de vereisten van de AVG heeft u verschillende rechten die u tegenover ons kunt doen gelden.Dit omvat u.Ahet recht om bezwaar te maken tegen geselecteerde gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden.

Als u vragen heeft over onze gegevensbeschermingsverklaringen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming.De contactgegevens vindt u hieronder.A.Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid, Dammstraße 4, 04416 Markkleeberg, Duitsland ("verwerkingsverantwoordelijke") en op de volgende websites: windlounge.de, jibewear.de, MyWindsurfGadget.van

De operationele functionaris voor gegevensbescherming van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) valt onder het bovenstaandeG

Adres, t.a.v.Christopher Jansen / Management / Gegevensbescherming enbij christopher@jibewear.de of +4915168809182.blz.Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en legitieme belangen nagestreefd door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) of een derde partij, en categorieën van ontvangers.blz.1 Oproepen van onze website/applicatie

Wanneer u onze website/applicatie oproept, stuurt de browser van uw eindapparaat automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en slaat deze tijdelijk op in een zo -genaamd logbestand.Wij hebben hier geen invloed op.De volgende informatie wordt ook zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

het IP-adres van het aanvragende internetapparaat,

de datum en tijd van toegang,

De naam en URL van het opgehaalde bestand,

de website/applicatie van waaruit toegang is verkregen (verwijzende URL), de browser die u gebruikt en, indien van toepassing,het besturingssysteem van uw apparaat met internetverbinding en de naam van uw toegangsprovider.

De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG.Ons legitieme belang volgt uit de onderstaande gegevensverzamelingsdoeleinden.Op dit punt willen we erop wijzen dat we geen directe conclusies kunnen trekken over uw identiteit uit de verzamelde gegevens en dat we ook geen conclusies zullen trekken.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de andere hierboven genoemde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

Zorgen voor een probleemloze verbindingsopbouw,

Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit.

De gegevens worden voor een periode van 6 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.Verder kunnen we voor onze website zogenaamde cookies, trackingtools, targetingprocessen en plug-ins voor sociale media gebruiken.Om welke procedures het precies gaat en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, leest u hieronder onder punt 3.4 nader toegelicht.

Als u in uw browser ofAls u akkoord bent gegaan met de zogenaamde geolocatie in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat, kunnen we deze functie gebruiken om u individuele diensten aan te bieden die betrekking hebben op uw huidige locatie.Wij verwerken uw op deze manier verwerkte locatiegegevens uitsluitend voor deze functie.Stop je met het gebruik, dan worden de gegevens gewist.blz.2 Sluiting, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst


3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van het contract

Het werkterrein van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) is de verkoop op afstand van goederen en diensten en de serieproductie van de aangeboden goederen.In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u.Deze omvatten:


Voornaam, achternaam

Factuur- en afleveradres

indien van toepassing.E-mailadres

Facturerings- en betalingsgegevens

indien van toepassingGeboortedatum

indien van toepassingTelefoonnummer


De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) AVG, i.HU verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.Om uw e-mailadres en/of telefoonnummer te verwerken, zijn wij ook verplicht om een ​​elektronische orderbevestiging te sturen op basis van een vereiste in het Duitse Burgerlijk Wetboek (artikel 6 lid 1 letter c) AVG).Als we uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3) we bewaren de gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van het contract tot de wettelijke ofeventuele contractuele garantie en garantierechten.Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de informatie over de contractuele relatie die vereist is volgens het handels- en belastingrecht gedurende de wettelijk bepaalde termijnen op basis van art.6 abs1 verlicht.c) in geblokkeerde vorm.Voor deze periode (regelmatig zes oftien jaar na afloop van het jaar waarin de overeenkomst tot stand is gekomen) worden de gegevens pas weer verwerkt bij toetsing door de Belastingdienst.

De volgende gegevensverwerking is ook vereist om het koopcontract te verwerken:

Als u een andere betalingsmethode dan vooruitbetaling heeft gekozen, geven wij de benodigde betalingsgegevens door aan een betalingsdienstaanbieder die hiervoor is aangesteld door ons.Wij geven informatie over uw afleveradres door aan een logistiek bedrijf dat door ons is aangesteld om de koopovereenkomst af te handelen.Als u akkoord gaat, geven wij uw e-mailadres en, indien van toepassing,Uw telefoonnummer aan het door ons ingeschakelde logistieke bedrijf om ervoor te zorgen dat de goederen conform uw wensen worden afgeleverd.Het logistieke bedrijf zal voorafgaand aan de levering contact met u opnemen om u te informeren over het tijdstip van levering of om de details van de levering met u af te stemmen.De gegevens worden uitsluitend voor dit doel verzonden en na levering weer verwijderd.blz.2.2 Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietbureaus

Indien nodig controleren wij uw identiteit aan de hand van informatie van dienstverleners.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) en letter f) AVG.De toestemming om dit te doen vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het vermijden van fraudepogingen op onze kosten.De omstandigheid en het resultaat van ons verzoek worden naar uw klantaccount of verzondenOpgeslagen op uw gastaccount voor de duur van de contractuele relatie.

Tijdens het bestelproces controleren we ook je kredietwaardigheid, zodat we je alleen de betaalmethoden kunnen laten zien die je kunt gebruiken.Voor dit doel geven wij de volgende soorten gegevens door aan zogenaamde kredietbureaus die met ons samenwerken: naam, adres, geboortedatum.De wettelijke basis hiervoor is de toestemmingsverklaring die u hieronder verklaart in de zin van artikel 6, lid 1, letter a) AVG:

Hierbij stem ik ermee in dat mijn kredietwaardigheid wordt gecontroleerd door Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid).Ik ben me ervan bewust dat de verificatie plaatsvindt aan het begin van het bestelproces en dat ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door een verklaring te sturen naar het adres vermeld onder "Contact".De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot de intrekking verwerkte persoonsgegevens.Als u bovenstaande toestemming niet wilt geven, laat het ons dan weten voordat u uw aankoop voltooit.gebruik maken van de mogelijkheid tot gastbestelling.In dit geval kunnen wij u echter alleen betaalmethoden aanbieden waaraan geen kredietrisico voor Jibe Wear UG is verbonden (beperkte aansprakelijkheid).Het feit en het resultaat van ons verzoek worden voor de duur van de contractuele relatie in uw klantenaccount opgeslagen.

Als u al een aankoop bij ons heeft gedaan, kunnen de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, worden aangevuld met zogenaamde scorewaarden.Scoren is het maken van een prognose over toekomstige gebeurtenissen op basis van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden.Een dergelijke verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f) AVG.Het opstellen van dergelijke prognoses moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de bovengenoemde verordening.Op basis van de gegevens die over u zijn opgeslagen, wordt een toewijzing gemaakt aan statistische groepen van mensen die in het verleden vergelijkbare invoer hadden.De gebruikte procedure is een goed onderbouwde, beproefde, wiskundig-statistische methode voor het voorspellen van risicokansen.

In het geval van een betalingsachterstand, zullen we de nodige gegevens doorgeven aan een bedrijf dat belast is met het indienen van de claim als aan de andere wettelijke vereisten is voldaan.De wettelijke basis hiervoor is zowel artikel 6 lid 1 letter b) als artikel 6 lid 1 letter f) AVG.Het geldend maken van een contractuele aanspraak moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de tweede bepaling.Als aan de andere wettelijke vereisten is voldaan, geven we ook informatie over de betalingsachterstand of eventuele oninbare vorderingen door aan met ons samenwerkende kredietbureaus.De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter f) AVG.Het hier vereiste rechtmatige belang vloeit voort uit ons belang en dat van derden bij het verminderen van contractuele risico's voor toekomstige contracten.blz.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende verklaringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.De AVG verklaart een dergelijke gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, letter f) als fundamenteel denkbaar en als een gerechtvaardigd belang.De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden volgt geen rigide principes en is gebaseerd op de vraag of opslag noodzakelijk is voor reclamedoeleinden.Bij Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) volgen we ook het principe om gegevens voor commercieel gebruik na 6 maanden te verwijderen.Hoe verder te gaan in geval van bezwaar, zie par. 333blz.31 Advertentiedoeleinden van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) en derden

Als u een contract met ons heeft gesloten, behandelen wij u als een bestaande klant.In dit geval zullen we uw postcontactgegevens niet verder verwerken dan het bestaan ​​van een specifieke toestemming die nodig is om onze service te verlenen.(Verzending van verzendinstructies, factuur, informatie over de bestelling en verzending van de goederen via DHL of Deutsche Post)


3.32 Op interesses gebaseerde advertenties

Wij zien af ​​van op interesses gebaseerde en gepersonaliseerde advertenties.blz.33 Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst.Een e-mail of een brief naar het adres vermeld onder 2.vermelde contactgegevens.

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere verwerking van advertentiegegevens.Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar toch tijdelijk reclamemateriaal kan worden toegezonden.Dit is technisch gezien de noodzakelijke doorlooptijd voor advertenties en betekent niet dat wij geen gevolg geven aan uw bezwaar.Bedankt voor uw begrip.blz.34 Nieuwsbrief verzending

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken we de zgnProcedure voor dubbele opt-in: Nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen wij u een bevestigingslink.Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst.De verwerking van uw elektronische contactgegevens vindt op dit moment uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a DSGVO).U kunt de op deze manier verleende toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.Hiertoe een korte notitie per e-mail aan de onder 2.opgegeven e-mailadres of u klikt op de knop "afmelden" aan het einde van elke nieuwsbrief.blz.4 Online aanwezigheid en website-optimalisatie


3.41 Cookies - algemene informatie

Wij behouden ons het recht voor om zogenaamde cookies op onze website te gebruiken.Als deze cookies persoonsgegevens zijn, worden ze gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG.Ons belang bij het optimaliseren van onze website moet als legitiem worden beschouwd in de zin van de bovengenoemde verordening.Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.)A) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt.Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat.Dit betekent echter niet dat wij direct op de hoogte zijn van uw identiteit.Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd op uw klantaccount.Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen.Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u heeft gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Als u een klantaccount heeft bij Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) en bent ingelogd ofAls u de functie "ingelogd blijven" activeert, wordt de in cookies opgeslagen informatie in uw klantaccount opgeslagen.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren.Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt, dat u al bij ons bent geweest.Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.De meeste browsers accepteren cookies automatisch.U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt.Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van hun doel en is niet voor iedereen gelijk.blz.42 Shopify

Onze website wordt gehost door Shopify.Shopify plaatst niet-gepersonaliseerde cookies om statistieken over websitebezoeken te verzamelen en aan ons te verstrekken.

Op dit punt willen we er nogmaals op wijzen dat we geen directe conclusies kunnen trekken over uw identiteit uit de verzamelde gegevens en hier ook geen conclusies uit zullen trekken.blz.5 Klantenaccount

Om u het grootst mogelijke gemak bij het winkelen te bieden, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantenaccount aan.Het aanmaken van de klantaccount is vrijwillig en vindt plaats op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6 lid.1 letter a) AVGNa het aanmaken van een klantaccount is geen nieuwe gegevensinvoer vereist.Bovendien kunt u op elk moment de over u opgeslagen gegevens in uw klantaccount inzien en wijzigen.

Naast de gegevens die worden gevraagd bij het plaatsen van een bestelling, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren om een ​​klantaccount aan te maken.Dit wordt samen met uw e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot uw klantaccount.Gelieve uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en in het bijzonder niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden.Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruikte wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik.Houd er rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u actief uitlogt.U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw klantaccount te verwijderen.Houd er echter rekening mee dat de gegevens die zichtbaar zijn in het klantaccount niet tegelijkertijd worden verwijderd.blz.6 Contactformulier

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier.We gebruiken de informatie die u verstrekt via het contactformulier (verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk) uitsluitend om uw aanvraag te verwerken.De wettelijke basis hiervoor is zowel uw toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 letter a) AVG als artikel 6 lid 1 letter f) AVG.De correcte verwerking van uw zorgen moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG.Als u contact met ons opneemt in verband met een contractuele relatie tussen u en ons, artikel 6 lid 1 letter b) AVG, i.Hdeze contractuele relatie is de wettelijke basis voor gegevensverwerking.U kunt uw toestemming voor het hierboven beschreven gebruik van de gegevens te allen tijde kosteloos voor de toekomst intrekken door een kort bericht te sturen naar het onder 1 vermelde adres.de verstrekte contactgegevens intrekken.Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot het moment van uw herroeping.Wij wijzen u er echter op dat het niet meer mogelijk is uw verzoek in behandeling te nemen nadat u uw toestemming heeft ingetrokken.Tenzij er sprake is van een herroeping, worden uw gegevens met betrekking tot de aanvraag verwijderd nadat uw aanvraag is verwerkt.Hieronder leest u hoe wij te werk gaan bij de uitoefening van de rechten van betrokkenen.blz.7 Overzicht van mogelijke ontvangers van uw gegevens


3.71 DHL & Deutsche Post AG, DHL-Express, UPS, TNT, FedEx

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen en browsergebruikersagenten, Shopify -Account fysiek Adressen en telefoonnummers


3.72 Shopify

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen en browsergebruikersagenten

Fysieke adressen en telefoonnummers van Shopify-account


3.73 LexOffice

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, geolocaties, IP-adressen en browsergebruikersagenten


3 .74 maandag.com

Klantnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen


3.75 Z-Fins

Volledige naam en adres voor levering van vinnen op maat.blz.76 Liquid Sports

Volledige naam en adres voor bezorging van FutureFly-artikelen.blz.75 Jumingo

Volledige naam en adres voor levering van goederen.De bestemming en pakketgrootte zijn bepalend.Voor spoedzendingen naar het buitenland en/of langer dan 200cm maken wij standaard gebruik van Jumingo.blz.78 Cargoboard

Volledige naam, adres en telefoonnummer voor de levering van volumineuze goederen en overmaatse leveringen (> 2m lang).blz.79 Finish vinnen

Volledige naam en adres voor levering van vinnen op maat.blz.710 Point 7 / AV Boards

Volledige naam en adres voor levering van Point7 artikelen of AV Boards.blz.711 Equipehandel B.V

Volledige naam en adres voor directe levering van artikelen uit het assortiment Unifiber, PLKB, CrossKites, Select Fins, SkyWatch.blz.712 NoerStick

Volledige naam en adres voor directe levering uitgevoerd door NoerStick.blz.713 FutureFly Boards

Indienen van klantenbestand (naam en board) voor inventarisafstemming.Ook bij bijzondere adviesverzoeken vindt overdracht van persoonsgegevens plaats.blz.714 GELExpress

Volledige naam, adres en telefoonnummer voor de levering van volumineuze goederen en overmaatse leveringen (> 2m lengte).4.Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verwerking beschreven in paragraaf 3, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.De onder punt 3 genoemde verwerking zorgt ervoor dat gegevens worden verzonden naar de servers van de aanbieders van tracking ofTargetingtechnologieën.Deze servers staan ​​in de VS en Canada.De gegevensoverdracht vindt plaats in overeenstemming met de principes van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.h.Uw rechten


5.1 Overzicht

Naast het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, heeft u de volgende aanvullende rechten als aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan:

Recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen gegevens vlgs.Kunst15 AVG; U kunt met name informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet zijn verzameld direct van jou.

Recht om onjuiste gegevens te corrigeren of correcte gegevens aan te vullen vlgs.Kunst16 AVG.

Recht om uw door ons opgeslagen gegevens te laten verwijderen in overeenstemming met art.Kunst17 AVG voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen zijn ofRechten op verdere opslag moeten worden gerespecteerd.

Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens vlgs.Kunst18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is maar u weigert deze te verwijderen; de verantwoordelijke persoon heeft de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u, in overeenstemming met art.21 AVG bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking.

Recht op dataportabiliteit vlgs.Kunst20 DSGVO, ged.Hhet recht om geselecteerde gegevens die door ons zijn opgeslagen over u te ontvangen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat, of om verzending naar een andere verantwoordelijke persoon te vragen.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze vestigingsplaats.h.2 Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van art.21 abs.1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden beschreven in deze informatie over gegevensbescherming, die worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f) DSGVO.In tegenstelling tot het bijzondere recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden (zie hierboven XXX), zijn wij volgens de AVG alleen verplicht om een ​​dergelijk algemeen bezwaar in te dienen als u ons redenen van doorslaggevend belang geeft (bijv.Been mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) of de functionaris voor gegevensbescherming.

Als u een of meer van de hierboven genoemde rechten van betrokkenen tegen ons doet gelden, zullen wij deze omstandigheid in geanonimiseerde vorm opslaan op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG.Het feit dat wij ook in geval van twijfel kunnen aantonen dat uw verzoek naar behoren is opgevolgd, is te beschouwen als een gerechtvaardigd belang in de zin van deze bepaling.Een verwijdering van deze anonieme, i.HInformatie die niet meer aan uw persoon kan worden gekoppeld, vindt niet plaats.

De gegevensbeschermingsverklaring van Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid) is gebaseerd op een model van het Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V, Friedrichstr.60, 10117 Berlijn.

GDPR-conformiteit

<tc>gratis verzending vanaf 79€*</tc>

Wij verzenden gratis vanaf een waarde van 79€. Internationaal verzenden wij gratis vanaf €100*.
Meer info